top of page

EMANTZIPA PROGRAMA informazio garrantzitsua

2023ko martxoaren 21ean, Eusko Jaurlaritzak Gazteen emantzipazioa bultzatzeko

2030erako Euskal Estrategia onartu zuen. Estrategia horren helburua da 2030erako

emantzipatzeko batez besteko adina 28urterekin murriztea eta emantzipazio-tasa %

50eraino igotzea. Herri-helburua da, eta lehenmailako lehentasuna EuskoJaurlaritzarentzat.


Estrategiaren V. Proiektu Traktorearen helburua Emantzipa programa abian jartzeazen.


2023ko abenduaren 26an, Gobernu Kontseiluak 191/2023 Dekretua onartu zuen,abenduaren 26koa, Gazteen Emantzipaziorako Programa arautzen duena.


Ondoren, Trantsizio Sozialaren eta 2030Agendaren Idazkari Nagusiaren 2024ko otsailaren 13ko Ebazpenaren bidez,2024ko deialdia onartu zen.


Emantzipa, 25 eta 29 urte bitarteko gazteei,biak barne, emantzipatzen laguntzeko diru-laguntza bat da.


Hilean 300 euro ordaintzean datza, gehienez 24 hilabetez, betiere gastu bat egiaztatzen bada (alokairua, hipoteka edo etxebizitza libre baten mailegu pertsonala).


Hauek dira laguntza jasotzeko baldintzak:

 • 25-29 urte izan behar dituzu, biak barne.

 • EAEko edozein udalerritan erroldatuta egotea, urtebete lehenagotik gutxienez, edo azken 10 urteetan 3 urtez jarraian erroldatuta egotea.

 • Errentamendu-kontratu baten titularra izan behar duzu, banaka edo errentakide gisa, edo salerosketa-kontratu baten titularra, banaka edo jabekide gisa, kontratu horrek hileko ordainketa ekonomiko egiaztagarria badakar.

 • Ezin zara ohiko etxebizitzaz bestelako etxebizitza baten jabe izan.

 • Etxebizitzak laguntza eskatzen duzuen onohiko egoitza iraunkorra izan behar du.

 • Ezin duzu familia-loturarik izan etxebizitza alokatzen duen pertsonarekin (bigarren mailara arte).

 • Alokairuaren, hipotekaren edo maileguaren zenbatekoa banku- transferentzia bidez, Bizum bidez... ordaindu behar duzu.


Gainera, baldintza ekonomiko hauek betebehar dira:

 • Zerga-aitorpena banaka egiten baduzu: 3.000 eurotik gorako eta 28.000 eurotik beherako urteko diru-sarrerak.

 • Baterako zerga-aitorpena egiten baduzu: 3.000 eurotik gorako eta 34.000 eurotik beherako urteko diru-sarrerak.


Era berean, ezin dute 75.000 eurotik gorako ondarerik izan.


Etxebizitza partekatzen bada, gehienez 3 pertsonari emango zaie prestazioa.


Eskabideak aurkezteko epea 2024ko otsailaren 20tik azaroaren 29ra bitartekoa izango da, biak barne.


Eskaera aurkezteko modurik errazena online egitea da, esteka honetan BakQ-rekin identifikazio elektronikoa eginez, baina aurrez aurre ere aurkez daiteke.


Baldintzei eta aurkeztu beharreko dokumentazioari buruzko informazio guztia aurki dezakezue www.euskadi.eus/emantzipa webgunean.


Kontsultei 945 015 591 telefonoaren bidez erantzungo zaie, edo emantzipa@euskadi.eus posta elektronikoaren bidez, edo GAZ Emantzipaziorako zerbitzuaren bidez.
PROGRAMA EMANTZIPA ( Información importante)


El 21 de marzo de 2023 el Gobierno Vasco aprobó la Estrategia Vasca 2030 para favorecer la emancipación juvenil, cuyo objetivo para 2030 es reducir la edad media de emancipación a los 28 años y aumentar la tasa de emancipación hasta el 50%. Es un objetivo de país y una prioridad de primer orden para el Gobierno Vasco.


El V. Proyecto Tractor de la Estrategia tenía como objetivo la puesta en marcha del Programa Emantzipa.


El 26 de diciembre de 2023, el Consejo de Gobierno aprobó el Decreto 191/2023, de 26 de diciembre, por el que se regulan las ayudas al Programa Emantzipa de emancipación juvenil.


Posteriormente, mediante Resolución de 13 de febrero de 2024, del Secretario General de Transición Social y Agenda 2030, se ha aprobado la Convocatoria de 2024.


Emantzipa es una ayuda destinada a favorecer la emancipación de jóvenes de 25 a 29 años, ambas edades incluidas.


Consiste en el pago mensual de 300 euros, durante 24 meses como máximo, siempre y cuando se acredite un gasto (alquiler, hipoteca o préstamo personal de una vivienda libre).


Los requisitos para acceder a la ayuda son los siguientes:

 • Tener entre 25 y 29 años, ambos incluidos.

 • Estar empadronado/a en cualquier municipio de la CAE con una antigüedad de un año, o, 3 años de empadronamiento continuados en los últimos 10 años.

 • Ser titular de un contrato de arrendamiento, a título individual o como coarrendatario/a, o de compraventa, a título individual o como copropietario/a y que suponga un desembolso económico mensual acreditable.

 • No ser propietario/a de una vivienda distinta a la del domicilio habitual.

 • La vivienda tiene que ser el domicilio habitual y permanente.

 • No tener vínculos familiares con la persona que alquila la vivienda (hasta segundo grado).

 • El importe del alquiler, la hipoteca o el préstamo tiene que abonarse mediante transferencia bancaria, Bizum...

Además, hay que cumplir los siguientes requisitos económicos:

 • Si tributas de manera individual: ingresos anuales superiores a 3.000 euros e inferiores a 28.000 euros.

 • Si tributas de manera conjunta: ingresos anuales superiores a 3.000 euros e inferiores a 34.000 euros.

Asimismo, no pueden tener patrimonio por importe superior a 75.000 euros.


Si se comparte la vivienda, la prestación se otorgará como máximo a 3 personas.


El plazo de presentación de solicitudes será del 20 de febrero al 29 de noviembre de 2024, ambos incluidos.


La forma más sencilla de presentar la solicitud es hacerlo online, mediante identificación electrónica con la BakQ en este enlace, aunque también puede presentarse de manera presencial.


Podéis encontrar toda la información sobre los requisitos y la documentación a presentar, en www.euskadi.eus/emantzipa. Se atenderán las consultas a través del teléfono 945 015 591, el correo electrónico emantzipa@euskadi.eus y GAZ Emantzipaziorako zerbitzua.

7 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo

Comments


bottom of page