top of page

GAZTEDI UK BEKAK 2023 Becas UK Gaztedi

Gaztedi Ukren baitan; Leioako Udalak antolatutako “GAZTEDI UK BEKAK 2023” programa dagoeneko BAOean deialdia argitaratu da ekainaren 14an.

Gaztedi UK Bekak 2023, inguruko enpresetan 6 hilabetez, lanekoak ez diren praktikak egiteko beka ordainduak dira, gazteen enplegagarritasuna bultzatzeko.

Beken inguruko zalantzak, argibideak eta eskaerak… bideratu ahal izateko ondokoa da erabilgarri dagoen helbidea: gaztedibekak@leioa.eus

Onuradunak- GAZTEAK:

 • 18-25 urte izatea praktikaldia hastean.

 • Edo, 26-29 urte izatea praktikaldia hastean, betiere Gazteen Berme Sisteman altan emanda egotea.

 • Bizkaiko Foru Aldundiarekin batera “Gaztedi Uribe Kosta” hitzarmenean parte hartzen duten udalerrietako batetan erroldatuta egotea (Barrika, Berango, Gorliz, Leioa, Lemoiz, Plentzia, Sopela, Urduliz).

 • Lanbide-heziketako titulua izatea (erdi-mailako edo goi-mailako), edo goi mailako titulazioa ikaskuntza artistikoetan edo kirol arlokoetan izatea, edo unibertsitateko titulua edo profesionaltasun ziurtagiria edukitzea.

 • Prestakuntzarekin lotura zuzena duten hiru hilabetetik gorako lan-esperientziarik ez edukitzea

 • Enplegu gabe egotea eta Lanbiden lan eskatzaile gisa agertzea.

 • Diru-laguntzak edo laguntza publikoak eskuratzeko aukera galduta Zigor edo administrazio arloko zehapenik ez izatea eta horretarako ezgaitzen duten lege debekatuen sartuta ez egotea, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen arabera sexuagatiko bereizkeria gauzatzeagatik gertatu direnak barne.

ENPRESEK parte hartu ahal izango dute:

 • Legez eratuta egotea eta egoitza soziala edo lantokia Bizkaian izatea.

 • Enpresa eskatzaileek egunean izan beharko dituzte Administrazio Publikoarekiko zerga betebeharrak, baita Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak ere.

 • Bekaren onuraduna gizarte segurantzan altan ematea Lanekoak ez diren praktiken epigrafean.

 • Programak dirauen bitartean, Lanekoak ez diren praktiketan dagoen gaztea tutorizatzeko gaitasuna duen langileria edukitzea.

 • Diru-laguntzak edo laguntza publikoak eskuratzeko aukera galduta Zigor edo administrazio arloko zehapenik ez izatea eta horretarako ezgaitzen duten lege debekatuen sartuta ez egotea, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen arabera sexuagatiko bereizkeria gauzatzeagatik gertatu direnak barne.

Eskaerak, nagusiki Leioako Udalaren egoitza elektronikoaren bitartez bideratuko dira: udaletxean.leioa.eus

Eskabideak, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean deialdia argitaratzen denetik 2023ko irailaren 30era arteko epean aurkeztuko ahalko dira, betiere, data hori baino lehen eskainitako beka guztiak esleituak ez baldin badaude.


Con fecha 14 de junio se ha publicado en el BOB la convocatoria de “BECAS GAZTEDI UK 2023”.

Las Becas Gaztedi UK 2023, consisten el realizar prácticas no laborales, remuneradas, durante 6 meses, en empresas del entorno con el fin de impulsar la empleabilidad de las personas jóvenes.

Para la gestión más información, dudas…. Se ha habilitado el siguiente correo:gaztedibekak@leioa.eus

Podrán ser beneficiarias de las becas previstas en la presente convocatoria las PERSONAS JOVENES que reúnan los siguientes requisitos

 • Tener entre 18 y 25 años, en el comienzo del periodo de prácticas.

 • O tener entre 26 y 29 años, en el comienzo del periodo de prácticas, si está dado/a de alta en el Sistema de Garantía Juvenil.

 • Estar empadronado/a en alguno de los municipios participantes junto a Diputación Foral de Bizkaia del convenio “Gaztedi Uribe Kosta” (Barrika, Berango, Gorliz, Leioa, Lemoiz, Plentzia, Sopela, Urduliz).

 • Estar en posesión de un título de Formación Profesional (Grado Medio o Superior), titulación de grado superior en enseñanzas artísticas o deportivas, un certificado de Profesionalidad o titulación oficial universitaria.

 • No tener más de tres meses de experiencia laboral previa en puestos directamente relacionados con la formación cursada.

 • Estar en desempleo e inscrito/a en Lanbide como demandante de empleo

 • No estar sancionadas ni penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni estar incursas en prohibición legal alguna que les inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por incurrir en discriminación por razón de sexo, en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres.

Podrán participar en esta convocatoria las EMPRESAS que cumplan los siguientes requisitos:

 • Estar legalmente constituidas y tener sede social o centro de trabajo en Bizkaia.

 • Estar al corriente de sus obligaciones frente a las diferentes Administraciones Públicas con las que tengan exigencias de carácter tributario, así como de sus obligaciones con la Seguridad Social.

 • Dar de alta en la Seguridad Social a la persona becada en el epígrafe correspondiente a prácticas no laborales en empresas.

 • Disponer de personal para tutorizar a la persona en prácticas no laborales durante el periodo de ejecución de este programa.

 • No estar sancionadas ni penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni estar incursas en prohibición legal alguna que les inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por incurrir en discriminación por razón de sexo, en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres.

Las solicitudes se presentarán preferentemente a través de la Sede Electrónica de Leioako Udala: udaletxean.leioa.eus

Las solicitudes se podrán presentarse a partir de la fecha de publicación de la convocatoria en el BOB hasta el 30 de septiembre de2023, siempre y cuando no hayan sido asignadas previamente el total de las becas ofertadas.

110 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo

Comments


bottom of page